Temel Oyunculuk


Temel oyunculuk eğitimi, oyunculuğun ilk adımlarını içerir. Eğitimin uygulamalı dersleri uzun vadede sürekli tekrarla amacına ulaşabilir. Çünkü oyuncu adayının bedenini, sesini, diksiyonunu doğru kullanabilmesi için tekniğinin oturmuş olması gerekmektedir. Bunun yanında kuramsal anlamda da temel bilgi birikime sahip olması gerekir.
 • Ses - Nefes - Artikülasyon

 • Bu ders, oyuncu adayının ifadesinin güçlenmesi için, önce doğru nefesi alması, doğru sesi bulması ve bu ikisini doğru artikülasyonla birleştirerek aktarmayı hedeflemektedir. Fiziksel ve teknik çalışmalarla oyuncu adayının gelişimi gözlemlenecek ve tespit edilen eksiklikler birebir çalışmalarla giderilecektir. Diyafram destekli, doğru nefes sayesinde heyecanı kontrol altına alarak, doğru bir konuşma temposu ve enerjik bir ses tonuyla tane tane, anlaşılır konuşma üzerine, hayat boyu kullanabileceğiniz çalışmalar yapılır.
 • Diksiyon - Fonetik

 • Kelimeleri doğru telaffuz ederek, doğru tonlama ve vurgularla monotonluktan uzak, etkileyici ve renkli bir konuşma için gerekli bilgiler paylaşılır.
 • Doğaçlama

 • Oyuncu adayının, yönlendiricinin verdiği konuya sadık kalarak, herhangi bir metin olmadan o anda, sahne üzerinde içinden geldiği gibi konuşması veya sadece hareketlerle aktarmasıdır. Bu çalışma tek kişilik olabileceği gibi grup çalışması şeklinde de yapılabilmektedir. Bu çalışma oyuncu adayının yaratıcılık, ifade, yorum ve analiz becerisinin gelişimini hedefler.
 • Karakter Çözümleme ve Rol

 • Tiyatro metinlerinden seçilen tiradlar veya ikili sahneler çalışılır. Oyuncular önce eseri okur ve sahnenin veya tiradın ezberini yaparlar. Ardından dramaturjik olarak incelenen seçili kısım birebir çalışılır.
 • Hareket / Sahne ve Beden Kullanımı

 • Hareket dersinde öncelikle bir oyuncunun en temel enstrümanı olan bedeni tanıması üzerine yoğunlaşılır. Doğru duruşun, beden kullanımında esnekliğe ve estetiğe ulaşmanın yöntemleri üzerine çalışılır. Sonraki aşamada ise sahne kullanımı ile birlikte çeşitli mizansenlerin uygulamalı çalışmaları yapılır.
 • Kamera Oyunculuğu

 • Kamera oyunculuğu, kamera ile doğru ilişki kurmayı, doğal ve sahici olmayı, çeşitli filmlerin sahnelerinin çalışılarak, o sahnelere ait doğaçlama çalışmalarının yapılarak sürdürüldüğü, uygulamalı bir derstir.
 • Hedef

 • Çocukların kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresinde olup bitenlere karşı bilinçli kazanması.
 • Duyguların, bilgi ve deneyimlerin özgürleştiği bir ortam sağlanması sayesinde özgüven içinde kendini ifade edebilme yeteneği geliştirme. Burada yargılama, düzeltme, eleştirme yoktur; sadece birbirini rencide etmeye ve aşağılamaya izin verilmez.
 • Ahlaki ve toplumsal kavramları anlamlandırması:
  • Bunun yanı sıra konuşma yetisi ve becerisi kazanılır ve gelişir. Çocuklar dinlemeyi, iletişim kurmayı öğrenirler. Olayları ve durumları bir başka gözle görmeyi öğrenirler. Birlikte çalışma becerisi geliştirir ve kazandım/kaybettim duygularından arınırlar. Zamanla, sonucun değil sürecin önemli olduğunu kavrar ve öğrenirler.
  • Yaratıcı drama çalışmaları sırasında birey olarak değil grup olarak çalışma, kendilerini ve başkalarını anlama becerilerini geliştirirler.
  • Kendilerine güven duyguları artar, karar verme becerisi kazanırlar.
  • Yaratıcı drama çalışmalarına katılan çocukların hayal güçlerinin geliştiği, yaratıcı yönlerinin farkına vardıkları, bunu günlük yaşam becerilerinde de kullandıkları, duygu ve düşüncelerinin geliştiği, yaratıcılıklarının, sosyal değerlerinin geliştiği gözlemlenmiştir. Dil ve iletişim becerilerinin gelişmesinde yaratıcı drama çalışmalarının çok önemli katkıları görülmüştür.
 • Isınma Çalışmaları

 • Amaç, duyuların kullanılmasını sağlamaktır. Gözlem yetisini geliştirmeye yönelik alıştırmalar, bedensel ve dokunmaya yönelik alıştırmalar, güven ve uyum kazandırmaya yönelik kurallı oyunlar, rahatlatıcı hareket çalışmaları yapılmaktadır.
 • Oynama

 • Önceden belirlenmiş kurallar dahilinde oyun kurma çalışmalarından oluşur. Belli konular ve kavramlar (çalışkan çocuklar, güzel okul, yaramaz sınıf vb.) çocuklarla paylaşılır ve bu konu ve kavramların oynanması istenir.
 • Doğaçlama

 • Doğaçlama sürecinde sayesinde çocuklar hem bireysel yeteneklerini ortaya koyar, hem de grup yaratıcılığı ortaya çıkar. Konuyu ve kavramı oyunlaştırmak için birbirleriyle fikir alışverişinde bulunurlar. Rol dağılımı için fikir birliğine varmaları uzlaşmaları gerekir, oyun esnasında birbirleriyle uyumlu olmak zorundadırlar.
 • Sonuç ve Faydaları

 • Yaratıcı Drama çalışmalarında bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi, yorumlamayı öğrenir. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar.
 • Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa çocuk kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir.
 • Çocuğun düş gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Bilim ve teknolojideki buluşların, onları bulan kişilerin öncelikle düş güçlerinin bir ürünü olduğunu düşünürsek dramanın çocukların düş gücünü geliştirmesinin ne kadar önemli olduğu kolayca anlaşılacaktır. Ayrıca sanatın ve sanat eserlerinin oluşturulmasında da düş gücü olmazsa olmaz bir koşuldur. Drama, çocukların sanatçı ruh taşıyan bireyler olarak yetişmesinde de önemli rol oynar.
 • Çocuklarda estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocuk iyi, güzel, doğru gibi kavramları daha sağlıklı algılar ve yorumlar.
 • Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Çocuk, olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı, yorumlamayı öğrenir. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir.
 • Drama çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama arcılığıyla çocuk, olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenebilir. Böylece çocuğun problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır.
 • Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğundan çocuğun işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur, çoğun sosyal gelişimini hızlandırır.
 • Yapılan etkinlikler sırasında duygular da yansıtıldığından çocuğun duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler ve gelişmesine katkıda bulunur. Çocuğun günlük sıkıntılardan kurtulup deşarj olmasını sağlar.
 • Çocuk drama etkinlikleri içinde kendini ve çevresini, çevresindeki insanları daha iyi tanır. Böylece çocuğun empati kurma becerisi gelişir ve çevresindeki diğer bireyleri ve olayları anlaması kolaylaşır.
 • Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir.
 • Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur. Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır.
 • Drama çocukta iyi bir edebiyat deneyimi oluşturur. Ayrıca çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur.
 • Drama yukarıda sayılan yararların hiçbirini sağlamasa en azından çocukları eğlendirir, hoşça vakit geçirmelerini sağlar.
 • Hedef

 • Sorunlarla başa çıkma ve çözüm yaratma.
 • Öfke kontrolü.
 • Empati kurma
 • Olay ve olgulara eleştirel bakış.
 • Özgüven artışı.
 • Sözel ve bedensel ifade.
 • Farkındalık artışı.
 • Kadın - Erkek ilişkilerinin dengelenmesi.
 • Anne - Baba / Çocuk ilişkisinin dengelenmesi.
 • Bireysel sınırların keşfi.
 • Topluluk önünde sunum becerisi.
 • Doğru ve akıcı konuşma yetisi.
 • Isınma ve Rahatlama Çalışmaları

 • Çeşitli yöntemlerle 5 duyuyu kullanma, gözlem yetisini geliştirme, bedensel ve dokunsal çalışmaların yapılması; tanışma, etkileşim kurma, güven ve uyum sağlama gibi özellikleri katılımcıya kazandıran, grup liderinin yöneticiliğinde yapılan çalışmadır.
 • Oynama

 • Belirlenmiş kurallar içinde özgürce oyun oynama ve bu oyunları geliştirme çalışmalarından oluşur.
 • Doğaçlama

 • Daha az kesin olarak belirlenmiş bir süreç olup, saptanan konu ya da temadan yola çıkılır veya saptanan bir hedefe doğru belli aşamalarla yol alınır. Bireysel ve grupsal yaratıcılığın en çok ön plana çıktığı çalışmalardır.
 • Oluşum

 • Bu süreç kimi zaman önceden hiç belirlenmemiş bir çıkış noktasından, kimi zamanda bir nesne, resim, fotoğraf vb. ile iletişim kurma ile başlar. Sürecin nasıl gelişeceği ve nereye varacağı önceden belirsizdir.
 • Sonuç ve Faydaları

 • Yaratıcı Drama çalışmalarında bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece katılımcı kendini ve sorunlarını doğru şekilde ifade edebilmeyi geliştirir. Drama, utangaçlık, çekingenlik, topluluk önünde zorlanma vb. olumsuz duygulardan arınmayı sağlar.
 • Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa kolayca anlayıp ve yorumlama ve çatışmalarla olumlu biçimde baş etme yetisini pekiştirir.
 • Drama, sanatçı ruh taşıyan bireyler olarak hayata bakabilmede önemli rol oynar. Estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece iyi, güzel, doğru gibi kavramları daha sağlıklı algılanır ve yorumlanır.
 • Eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı, yorumlamayı pekiştirir. Olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelmeyi geliştirir.
 • Drama çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama arcılığıyla olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenebilme kabiliyeti geliştirilerek, bu sayede problem çözme yeteneği de gelişir.
 • Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğundan işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur.
 • Katılımcının duygusal gelişimini ve ruh sağlığını olumlu yönde etkiler. Günlük sıkıntılardan kurtulup deşarj olmayı sağlar.
 • Çocuk drama etkinlikleri içinde kendini ve çevresini, çevresindeki insanları daha iyi tanır. Böylece çocuğun empati kurma becerisi gelişir ve çevresindeki diğer bireyleri ve olayları anlaması kolaylaşır.
 • Öncelikli amacı eğlendirmek olmasa da, etkinlik sırasında katılımcı eğlenir ve mutlu olur. Bu insanı neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır.
 • Eğitim sürecinde katılımcı bireylerin istekleri , gözlemlenen eksiklikleri doğrultusunda belirlenen çalışmalara ağırlık verilir. Sonuç olarak bireylerin bu yöndeki gelişimi takip edilir.
 • Şirket vb kurumlarda birlikte çalışan insanların ekip ruhunu ve birlikte sorun çözme, hareket edebilme, planlama yeteneklerini geliştirir. Takım ruhunu yükseltir.
Öykü, roman, radyo/tiyatro oyunu, sinema/tv senaryosu gibi kurmaca edebiyat yapıtlarının nasıl üretildiği konusunda temel bilgilerin aktarılarak yazma tekniğine ilişkin konular uygulamalar üzerinden değerlendirilir.

Katılımcıların kendi kurmaca metinlerini yazarken yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koyabilmeleri için yol göstermek, içgörü ve pratik kazanmalarına yardımcı olmak bu eğitimin temel hedefidir.
 • Dramatik Mantık

 • Kurmaca edebiyat ve dramatik yazın konularının temel kuramsal özellikleri.
 • Öz

 • Tema, Konu, Kişiler gibi bir eserin özüne ilişkin özellikleri.
 • Biçim

 • Kişileştirme, Olay Örgüsü, Serim, Düğüm, Çatışma, Final givi eserin biçimine ilişkin özellikleri.
 • Anlatım Araçları ve Yazım Teknikleri

 • Kurmaca metinlerin oluşmasında kullanılan temel anlatım araçları ile, yazımı esnasında uyulması gereken temel teknikler.

Oyunculuk


5 Kişilik Grup

Oyunculuk derslerimiz 5 kişilik gruplar halinde yapılır.

Bilgi

Başvuru için telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Öğrenci sayısı sınırlıdır. Çalışmalar Art Life sanat merkezinde gerçekleştirilmektedir

İletişime geçin

Adınız

E-postanız

Konu

İletiniz

0532 275 51 57

iletisim@art-life.net